தொடர்பு கொள்ளவும்


China - Sri Lanka Exchange Association


Room 1508, Block A
Bao An, Excellence Time Square, Qian Hai
Shenzhen, P R of China

459/B/2 Podiweekumbura Road
Ragama, Sri Lanka

hello@chinasrilanka.org

+94 71 770 5718
+86 136 025 11176

எங்களுக்கு ஒரு செய்தி அனுப்பவும்


EN